PENDİK
FOLKLOR HALK EĞİTİM MERKEZİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ (PEFHEM) DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

      Derneğin Adı ve Merkezi

      Madde 1– Derneğin Adı: “Pendik Folklor
Halk Eğitim Merkezi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği(PEFHEM) dir.

      Derneğin merkezi Pendik, İstanbul’dadır.

Dernek,y urt içinde şube açabilir. Kulübün renkleri kırmızı, beyaz ve mavidir.
 

      Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek
İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

      Madde
2
-Dernek, Atatürk ilkeleri ışığında Türk folklorunu araştırmak, incelemek
ve sergilemek bu amaçlar doğrultusunda çeşitli kurslar açmak seminerler vermek,
yarışmalar, şenlikler ve festivaller düzenlemek ve bu tür etkinliklere katılmak,
derneğin bulunduğu mahalde yardıma muhtaç kişilere maddi ve ayni yardımda
bulunmak amacıyla kurulmuştur.     

GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ
OLARAK;

a)   Türk halk oyunlarının mahalli
kaynaklarına inerek, bu oyunları derlemek, Türk halk oyunlarını ve çalgılarını
gerektiği yerlerde modernize etmek, Türk halk oyunlarını yaymak için kurslar
düzenlemek, yeni elemanlar yetiştirmek, teşvik amacı ile yarışmalar düzenlemek,

b)   Türk Folklorunu tanıtmak amacıyla
bayram ve diğer günlerde salon ve meydan şenliklerine katılmak, folklorik
gösteriler yapmak, Gençlik alanında konferans, panel, sempozyum ve bunlar gibi
eğitim çalışmaları ile hizmetlerine yönelik yayın çalışmaları yapmak.

c)   Ülkemiz ve halkımızın sağlam,
sağlıklı ve moral değerleri yüksek gençliğe sahip olması amacıyla gençliğin
ihtiyaç duyduğu kültürel ve folklorik açıdan manevi faaliyetlerde bulunmak,

d)   Gönüllü gençlik çalışmaları, çalışma
kampları, kampanyalar, çevre tarihsel ve sanatsal eserleri koruma, Folklor
çalışmaları, halk oyunları, tiyatro, müzik, fotoğrafçılık, resim ve heykel,
edebiyat, kütüphanecilik, el beceri kursları, uçak ve gemi modelciliği ve
bunlar gibi diğer çalışmalar ile amacına uygun olarak ülke kültür, sanat ve
turizmine hizmet etmek. Aynı amaçla federasyonlara ve konfederasyonlara
katılabilmek veya ayrılabilmek,

e)   Gençlik Turizmi alanında seyahat,
konaklama ve hostel hizmetleri yapabilmek, bu alanda araştırmalar ve proje
çalışmaları yapmak, tarihsel ve sanatsal eserleri koruma çalışmaları yapmak,
değişik ülkeler ile değişim programları uygulama çalışmaları yapmak.

f)    Ülkemiz ve halkımızın ihtiyaç
duyduğu  kültürel ve folklorik alanlarda bilimsel araştırma ve geliştirme
yapmak,

g)   Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve
kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve
benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için
platformlar oluşturmak.

      Dernekçe
Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

1-Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi
ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak, 

2-Kurs, seminer, konferans ve panel
gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,

3-Amacın gerçekleştirilmesi için
gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek,
dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları
doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere
çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,

4-Amacın gerçekleştirilmesi
için  sağlıklı bir çalışma ortamını
sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini
temin etmek,

    5-Gerekli
izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt
içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

6-Tüzük amaçlarının
gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla
iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler 
kurmak ve işletmek,

7-Üyelerinin yararlanmaları ve boş
zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler
kurmak ve bunları tefriş etmek,

8-Üyeleri arasında beşeri
münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için  yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro,
sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu
tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

9-Dernek faaliyetleri için ihtiyaç
duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve
taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

10-Amacın gerçekleştirilmesi için
gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya  kurulu bir federasyona katılmak, Gerekli izin
alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,

11-Uluslararası faaliyette bulunmak,
yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje
bazında  ortak  çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

12-Derneğin amacını gerçekleştirmek
üzere, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve meslekî
kuruluşlardan maddî yardım almak ve adı geçen kurumlara maddî yardımda
bulunmak,

13-Amacın gerçekleştirilmesi için
gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve
Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu
kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

14-Dernek üyelerinin yiyecek,
giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli
kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,

15-Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler
açmak,

16-Derneğin amacı ile ilgisi bulunan
ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve
benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar
oluşturmak,

Derneğin Faaliyet
Alanı

Dernek,
sosyal kültürel alanda faaliyet gösterir.

Üye
Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Madde
3
– Fiil
ehliyetine sahip bulunan
ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve
Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye
olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için
Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu
koşul aranmaz.

      Dernek
başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca
en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara
bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen
üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

      Derneğin
asıl üyeleri, derneğin  kurucuları ile
müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

      Derneğe
maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu
kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

      Derneğin şubesi açıldığında dernek
merkezinde kayıtlı bulunanların üyelik kayıtları şubelere aktarılır. Yeni
üyelik müracaatları şubelere yapılır. Üyeliğe kabul ve üyelikten silinme
işlemleri şube yönetim kurulları tarafından yapılır ve en çok otuz gün içinde
bir yazıyla Genel Merkeze bildirilir.  

      Üyelikten Çıkma

      Madde 4-Her üye yazılı olarak bildirmek
kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.

Üyenin
istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış
sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona
erdirmez.

       Üyelikten
Çıkarılma

      Madde 5-Dernek üyeliğinden çıkarılmayı
gerektiren haller.

      1-Dernek
tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

      2-Verilen
görevlerden sürekli kaçınmak,

      3-Yazılı
ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,

      4-Dernek
organlarınca verilen kararlara uymamak.

5-Üye olma şartlarını kaybetmiş
olmak,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin
tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir.

      Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye
kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

      Dernek 
Organları

      Madde 6-Derneğin organları aşağıda
gösterilmiştir.

      1-Genel
kurul,

      2-Yönetim
kurulu,

      3-Denetim
kurulu,

      4-Disiplin
Kurulu,

      5-Onur
Kurulu,

       Dernek
Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü

Madde
7
-Genel kurul,
derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden; şubenin doğal
delegeleri ile şubede kayıtlı üyeler tarafından seçilmiş delegelerden oluşur.

Genel kurul;

1-Bu tüzükte belli edilen zamanda
olağan,

      2-Yönetim
veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte
birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

      Olağan
genel kurul, 3 yılda bir, Aralık ayı içersinde, yönetim kurulunca belirlenecek
gün yer ve saatte toplanır.

Genel kurul toplantıya yönetim
kurulunca çağrılır.

Yönetim
kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine
sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Çağrı Usulü*

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre
genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula
katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve
gündemi bir gazetede ilan edilmek veya 
yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya
çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa,
ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk
toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden
fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması
sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma
sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne
uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden
itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya,
birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel
kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Usulü*

Genel
kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve
derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun
sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda
çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim
kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan
üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek
üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri
veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir.
Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak
toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa
durum bir tutanakla tespit edilir 
ve  toplantı  yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği
yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından 
açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca
bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek
üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan
heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için
yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini
göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları
zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin
sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer
alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri
tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması
zorunludur.

Genel kurulda her üyenin bir oy
hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul
toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması
halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği
kişi oy kullanır.

Toplantıda
görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile
yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. 
Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim
edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen
yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Genel
Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Madde
8
-Genel kurulda,
aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli
oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar,
toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler
tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve
oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Açık oylamada,  genel kurul başkanının belirteceği yöntem
uygulanır.

Genel
kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar
ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan
üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar*

Bütün
üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek
üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya
gelerek aldığı kararlar geçerlidir.      Bu
şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

       Genel
Kurulun Görev ve Yetkileri

       Madde
9
-Aşağıda yazılı
hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.   

      1-Dernek
organlarının seçilmesi,

      2-Dernek
tüzüğünün değiştirilmesi,

      3-Yönetim
ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

      4-Yönetim
kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul
edilmesi,

5-Derneğin diğer organlarının
denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması,

6- Üyeliğin reddi veya üyelikten
çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların
incelenmesi ve karara bağlanması,

      7-Dernek
için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz
malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

      8-Yönetim
kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri
inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

      9-Dernek
yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine
verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek
hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının
tespit edilmesi,

      10-Derneğin
federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,

      11-Derneğin
şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve açılmasına karar verilen şube ile
ilgili işlemlerin yürütülmesi husunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

      12-Derneğin
uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye
olarak katılması veya ayrılması,

      13-Derneğin
vakıf kurması,

      14-Derneğin
fesih edilmesi,

      15-Yönetim
kurulunun diğer önerilerinin incelenip 
karara bağlanması,

16-Derneğin en yetkili organı olarakderneğin
diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin
kullanılması,

17-Mevzuatta
genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

      Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve
Yetkileri

       Madde
10
-Yönetim kurulu on
üç  asıl ve yedi yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk
toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı,
sekreter, sayman ve üye’yi belirler. 

      Yönetim
kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir.
Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır.
Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

      Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya
başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy
çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

      Yönetim
Kurulunun Görev ve Yetkileri

      Yönetim
kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

      1-Derneği
temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye
yetki vermek,

      2-Gelir
ve gider hesaplarına ilişkin  işlemleri
yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

      3-Derneğin
çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,

      4-Genel
kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve
taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak,
dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

      5-Genel
kurulun verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini
sağlamak,

6-Derneğin
şubelerinin denetlenmesini sağlamak,

      7-Gereli
görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,

      8-Genel
kurulda alınan kararları uygulamak,

      9-Her
faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir
tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek,  toplandığında genel kurula sunmak,

      10-Bütçenin
uygulanmasını sağlamak,

      11-Derneğe
üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,

12-Derneğin amacını gerçekleştirmek
için yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,

13-Mevzuatın
kendisine verdiği diğer görevleri  yapmak
ve yetkileri kullanmak,

       Denetim
Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

       Madde
11-
Denetim kurulu,
üç asıl ve üç yedek  üye olarak genel
kurulca seçilir.

      Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya
başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy
çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

       Denetim
Kurulunun Görev ve Yetkileri

      Denetim
kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için
sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip
göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun
olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere
göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor
halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

      Denetim kurulu, gerektiğinde genel kurulu
toplantıya çağırır.

Disiplin
Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde
12-
 Disiplin
Kurulu, yönetim kurulu tarafından seçilir. 3
kişiden oluşur.

Personel, sporcu ve üyelerle ilgili
ihtar, tevbih, antrenman ve müsabakalardan men, hak mahrumiyeti ve ihraç gibi
disiplin cezaları verir.

Hak mahrumiyeti cezası ve ihraç
kararının genel kuruldan onayı şarttır.

Onur
Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri
Madde 13-
 Dernek
amaçları doğrultusunda önemli hizmetler görmüş veya derneğe maddi ve manevi
katkısı olan gerçek kişiler ile tüzel kişi temsilcileri yönetim kurulu
kararıyla onur kurulu üyesi sıfatını alabilirler. Dernek üyesi olmayan Onur
Kurulu üyelerinin oy hakkı yoktur. İlk Kurucular Onur Kurulunun tabii
üyeleridir.

Derneğin
Gelir Kaynakları

      Madde 14-Derneğin gelir kaynakları
aşağıda sayılmıştır.

      1-Üye
aidatı: Üyelerden  aylık olarak ta 1 TL’den
yıllık toplam 12 TL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel
kurul yetkilidir,

      2-Şube
ödentisi: Derneğin genel giderlerini karşılamak üzere şubeler tarafından tahsil
edilen üye ödentilerinin %50’si altı ayda bir genel merkeze gönderilir,

      2-Gerçek
ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,

3-Dernek tarafından tertiplenen çay
ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve
konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

4-Derneğin mal varlığından elde
edilen gelirler,

5-Yardım toplama hakkındaki mevzuat
hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,

6-Derneğin, amacını gerçekleştirmek
için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden
elde edilen kazançlar,

7-Diğer
gelirler.       

       Derneğin
Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler *

Madde 15-Defter
tutma esasları;

Dernekte,
işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler
Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden
hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap
döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan
itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim
kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Derneğin
ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul
Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt
Usulü

Derneğin
defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun
olarak tutulur.

Tutulacak
Defterler

Dernekte, aşağıda yazılı defterler
tutulur.

a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve
uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-Karar Defteri: Yönetim kurulu
kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı
toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye
olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere
işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere
işlenebilir.

3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve  giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu
deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları
dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak
suretiyle saklanır.

4-Demirbaş Defteri: Derneğe ait
demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri
yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere
işlenir.

5-İşletme Hesabı Defteri: Dernek
adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere
işlenir.

6-Alındı Belgesi Kayıt Defteri:
Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin
adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere
işlenir.

b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak
esaslar aşağıdaki gibidir:

1-(a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt
bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda
da  tutulur.

2-Yevmiye
Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile
kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği
yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri
esaslarına göre yapılır.

Defterlerin
Tasdiki

Dernekte,
tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler
müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına
sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak,
bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı
defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik
ettirilmesi zorunludur.

Gelir
Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

İşletme
hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık)
(Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu”
düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında
(31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel
Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

      Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri*

Madde 16-Gelir ve gider belgeleri;

Dernek gelirleri, (Dernekler
Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir.
Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından
düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi,
serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir
Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul
Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri
için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu”
düzenlenir.

Dernek
tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet
teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim
Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak
bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği
bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Alındı Belgeleri

Dernek gelirlerinin tahsilinde
kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen
biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı
belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere
kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi
ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı
belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda
Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki
Belgesi

Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler,
yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir.
Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva
eden (Dernekler Yönetmeliği EK- 19’da örneği bulunan) “Yetki Belgesi “ dernek
tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca
onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki
belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, onbeş gün
içerisinde dernekler birimine bildirilir.

Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına
düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden
itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.

Yetki
belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler
Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Gelir
ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi

Defterler
hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama
belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak
üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl
süreyle saklanır.

Beyanname
Verilmesi*

Madde 17-, Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri
ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler
Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu
tarafından onaylandıktan sonra, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek
başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine verilir.

Bildirim
Yükümlülüğü*      

Madde
18-
Mülki amirliğe
yapılacak bildirimler;

Genel
Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstügenel kurul toplantılarını izleyen
otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl
ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3 te sunulan)  “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri
yönetim kurulu başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine bildirilir:

      Genel kurul
sonuç bildirimine;

1-Divan başkanı, başkan yardımcıları
ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,

2-Tüzük değişikliği yapılmışsa,
tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son
şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği,

Eklenir.

Taşınmazların
Bildirilmesi

Derneğin
edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler
Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle
mülki idare amirliğine bildirilir.

YURTDIŞINDAN YARDIM ALMA BİLDİRİMİ

Dernek tarafından, yurtdışından
yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği
EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak
doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.

Bildirim formuna, yurt dışından
yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda
düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı
hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve
kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Kamu
Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim

Derneğin
görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak
projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler
Yönetmeliği EK-23’de gösterilen) “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol
tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine
verilir.

Değişikliklerin
Bildirilmesi

Derneğin yerleşim yerinde meydana
gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri
Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında
meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek
Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen
otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük
değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde,
genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Derneğin
İç Denetimi

Madde 19-Dernekte
genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim
yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir.
Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim
yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim
kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir.
Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya
bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Derneğin
Borçlanma Usulleri     

Madde 20-Dernek amacını gerçekleştirmek ve
faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu
kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı
konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma,
derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği  ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte
yapılamaz.

Derneğin
Şubelerinin Kuruluşu

Madde
21-
Dernek, gerekli
görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek yönetim
kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler
Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube
açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.

  Şubelerin
Görev ve Yetkileri

Madde 22-Şubeler, tüzel kişiliği olamayan,
dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla
görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü
kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.

Şubelerin
Organları ve Şubelere Uygulanacak Hükümler

Madde
23-
 Şubenin organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulu’dur.

Genel kurul, şubenin
kayıtlı üyelerinden oluşur. Yönetim
kurulu, beş asıl ve beş yedek, denetim kurulu ise üç asıl ve üç yedek üye olarak şube genel kurulunca
seçilir.

Bu organların görev
ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın
öngördüğü çerçevede şube’de de  uygulanır.

Şubelerin
Genel Kurullarının Toplanma Zamanı ve Genel Merkez Genel Kurulunda Nasıl Temsil
Edileceği

Madde
24-
Şubeler, genel
kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az iki
ay önce bitirmek zorundadırlar.

  Şubelerin olağan genel kurulu, 3 yılda bir,
Eylül ayı içersinde, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte
toplanır.

Şubeler, genel kurul
sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün
içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek
zorundadırlar.

Şubeler, genel merkez
genel kurulunda seçimlik ve doğal delegelerle temsil edilir. Şubelerin yönetim
ve denetim kurulu başkanları doğal delege olarak, şubede kayıtlı her yirmi (20)
üye için bir (1), arta kalan üye  sayısı  10‘dan fazla veya toplam üye sayısı 20’ den az
ise bu üyeler içinde bir olmak üzere seçilecek delegeler de seçimlik delege
olarak, şubeyi temsilen genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir.

Genel
merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır.
Genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna
katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.

Şubelerin
yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya
denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.

Temsilcilik
Açma*

Madde 25-Dernek, gerekli gördüğü yerlerde
dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik
açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak
görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine
yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez.
Şubeler temsilcilik açamazlar.

      Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

      Madde 26-Tüzük değişikliği genel kurul
kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği
yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin
2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle
toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu
toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının
iki katından az olamaz.

      Tüzük değişikliği için gerekli olan karar
çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının
2/3’ü’dür. Genel kurulda  tüzük
değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

      Derneğin 
Feshi ve  Mal Varlığının  Tasfiye  
Şekli

       Madde 27-Genel kurul, her zaman derneğin
feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun
görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin
2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle
toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu
toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının
iki katından az olamaz.

Fesih
kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve
oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda  fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye
İşlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para,
mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye
kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı
veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır.
Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Pendik
Folklor Halk Eğitim Merkezi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para,
mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli
ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında
derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka
kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir
tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda
bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin
alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi
ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm 
para,  mal ve hakları, genel
kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer
belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte
en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında
gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene
dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal
işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün
içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine
bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin
defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri
saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu
defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

      Hüküm Eksikliği

      Madde
28
-Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda 
Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış
olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki
hükümleri uygulanır.

Yönetim Kurulu
Üyelerinin;

Adı
ve Soyadı       : 
Görev Unvanı              :

      Serdar
ÖZALKAK          Başkan

      Atilla
İPEK                   Başkan Yardımcısı

      Nurettin
BEŞİNCİ          Başkan Yardımcısı

      Taşkın
GÜNDAĞ            Sekreter

      Murat
KAYA                 Muhasip

      Erhan
KARATAŞ            Üye

      Hüseyin
BAYRAM          Üye

      Nurettin
KARAKAYA       Üye

      Suat
KORKMAZ            Üye

      Ekrem
DÜNDAR            Üye

      Aytekin
BOZHALİL        Üye

      Süleyman
Sırrı BEŞİNCİ Üye

      Murat
TAŞLIÇAY           ÜyeBu tüzük 28 (Yirmialtı)  maddeden i