Dernek tüzüğümüz

PENDİK
FOLKLOR HALK EĞİTİM MERKEZİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ (PEFHEM) DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

 

      Derneğin Adı ve Merkezi

      Madde 1– Derneğin Adı: “Pendik Folklor Halk Eğitim Merkezi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği(PEFHEM) dir.

      Derneğin merkezi Pendik, İstanbul’dadır.

       Dernek, yurt içinde şube açabilir.

Kulübün renkleri kırmızı, beyaz ve mavidir.

      Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

      Madde
2
-Dernek, Atatürk ilkeleri ışığında Türk folklorunu araştırmak, incelemek ve sergilemek bu amaçlar doğrultusunda çeşitli kurslar açmak seminerler vermek, yarışmalar, şenlikler ve festivaller düzenlemek ve bu tür etkinliklere katılmak, derneğin bulunduğu mahalde yardıma muhtaç kişilere maddi ve ayni yardımda bulunmak amacıyla kurulmuştur.     

GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ OLARAK;

a)   Türk halk oyunlarının mahalli kaynaklarına inerek, bu oyunları derlemek, Türk halk oyunlarını ve çalgılarını
gerektiği yerlerde modernize etmek, Türk halk oyunlarını yaymak için kurslar düzenlemek, yeni elemanlar yetiştirmek, teşvik amacı ile yarışmalar düzenlemek,

b)   Türk Folklorunu tanıtmak amacıyla bayram ve diğer günlerde salon ve meydan şenliklerine katılmak, folklorik
gösteriler yapmak, Gençlik alanında konferans, panel, sempozyum ve bunlar gibi eğitim çalışmaları ile hizmetlerine yönelik yayın çalışmaları yapmak.

c)   Ülkemiz ve halkımızın sağlam, sağlıklı ve moral değerleri yüksek gençliğe sahip olması amacıyla gençliğin
ihtiyaç duyduğu kültürel ve folklorik açıdan manevi faaliyetlerde bulunmak,

d)   Gönüllü gençlik çalışmaları, çalışma kampları, kampanyalar, çevre tarihsel ve sanatsal eserleri koruma, Folklor
çalışmaları, halk oyunları, tiyatro, müzik, fotoğrafçılık, resim ve heykel, edebiyat, kütüphanecilik, el beceri kursları, uçak ve gemi modelciliği ve bunlar gibi diğer çalışmalar ile amacına uygun olarak ülke kültür, sanat ve
turizmine hizmet etmek. Aynı amaçla federasyonlara ve konfederasyonlara katılabilmek veya ayrılabilmek,

e)   Gençlik Turizmi alanında seyahat, konaklama ve hostel hizmetleri yapabilmek, bu alanda araştırmalar ve proje çalışmaları yapmak, tarihsel ve sanatsal eserleri koruma çalışmaları yapmak,değişik ülkeler ile değişim programları uygulama çalışmaları yapmak.

f)    Ülkemiz ve halkımızın ihtiyaç duyduğu kültürel ve folklorik alanlarda bilimsel araştırma ve geliştirme yapmak,

g)   Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak.

 

      Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

1-Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,

2-Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,

3-Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek,
dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,

4-Amacın gerçekleştirilmesi için  sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

    5-Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

6-Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,

7-Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler
kurmak ve bunları tefriş etmek,

8-Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için  yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

9-Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve
taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

 

10-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya  kurulu bir federasyona katılmak, Gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,

11-Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje
bazında  ortak  çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

12-Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan maddî yardım almak ve adı geçen kurumlara maddî yardımda bulunmak,

13-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve
Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

14-Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli
kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,

15-Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak,

16-Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,

 

Derneğin Faaliyet Alanı

Dernek, sosyal kültürel alanda faaliyet gösterir.

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Madde
3
– Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve
Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

      Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

      Derneğin asıl üyeleri, derneğin  kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

      Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

      Derneğin şubesi açıldığında dernek merkezinde kayıtlı bulunanların üyelik kayıtları şubelere aktarılır. Yeni üyelik müracaatları şubelere yapılır. Üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işlemleri şube yönetim kurulları tarafından yapılır ve en çok otuz gün içinde bir yazıyla Genel Merkeze bildirilir.  

      Üyelikten Çıkma

      Madde 4-Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.

Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

       Üyelikten Çıkarılma

      Madde 5-Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

      1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

      2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

      3-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,

      4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.

5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir.

      Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

      Dernek Organları

      Madde 6-Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

      1-Genel kurul,

      2-Yönetim kurulu,

      3-Denetim kurulu,

      4-Disiplin Kurulu,

      5-Onur Kurulu,

 

       Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü

Madde
7
-Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden; şubenin doğal delegeleri ile şubede kayıtlı üyeler tarafından seçilmiş delegelerden oluşur.

Genel kurul;

1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

      2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

      Olağan genel kurul, 3 yılda bir, Aralık ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Çağrı Usulü*

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk
toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma
sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya,birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Usulü*

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek
üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak
toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve  toplantı  yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan
heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul
toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Madde
8
-Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Açık oylamada,  genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar*

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

       Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

       Madde
9
-Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.   

      1-Dernek organlarının seçilmesi,

      2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

      3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

      4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

5-Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması,

6- Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların
incelenmesi ve karara bağlanması,

      7-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

      8-Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

      9-Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

      10-Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,

      11-Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve açılmasına karar verilen şube ile ilgili işlemlerin yürütülmesi husunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

      12-Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

      13-Derneğin vakıf kurması,

      14-Derneğin fesih edilmesi,

      15-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

16-Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin
kullanılması,

17-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

 

      Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

       Madde
10
-Yönetim kurulu on üç  asıl ve yedi yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üye’yi belirler. 

      Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

      Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

      Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

      Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

      1-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki vermek,

      2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin  işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

      3-Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,

      4-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

      5-Genel kurulun verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

6-Derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlamak,

      7-Gereli
görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,

      8-Genel
kurulda alınan kararları uygulamak,

      9-Her
faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir
tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek,  toplandığında genel kurula sunmak,

      10-Bütçenin
uygulanmasını sağlamak,

      11-Derneğe
üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,

12-Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,

13-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri  yapmak ve yetkileri kullanmak,

       Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

       Madde
11-
Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek  üye olarak genel  kurulca seçilir.

      Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

       Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

      Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

      Denetim kurulu, gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

Disiplin Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde
12-
Disiplin Kurulu, yönetim kurulu tarafından seçilir. kişiden oluşur.

Personel, sporcu ve üyelerle ilgili ihtar, tevbih, antrenman ve müsabakalardan men, hak mahrumiyeti ve ihraç gibi disiplin cezaları verir.

Hak mahrumiyeti cezası ve ihraç kararının genel kuruldan onayı şarttır.

 Onur Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 13- Dernek
amaçları doğrultusunda önemli hizmetler görmüş veya derneğe maddi ve manevi katkısı olan gerçek kişiler ile tüzel kişi temsilcileri yönetim kurulu kararıyla onur kurulu üyesi sıfatını alabilirler. Dernek üyesi olmayan Onur Kurulu üyelerinin oy hakkı yoktur. İlk Kurucular Onur Kurulunun tabii üyeleridir.

Derneğin Gelir Kaynakları

      Madde 14-Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

      1-Üye aidatı: Üyelerden  aylık olarak ta 1 TL’den yıllık toplam 12 TL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir,

      2-Şube ödentisi: Derneğin genel giderlerini karşılamak üzere şubeler tarafından tahsil edilen üye ödentilerinin %50’si altı ayda bir genel merkeze gönderilir, 

      2-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,

3-Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve
konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

4-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

5-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,

6-Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,

7-Diğer gelirler.       

       Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler *

Madde 15-Defter tutma esasları;

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

 

Kayıt Usulü

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun
olarak tutulur.

Tutulacak Defterler

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-Karar Defteri: Yönetim kurulu  kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı
toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere
işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve  giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak
suretiyle saklanır.

4-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

5-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere
işlenir.

6-Alındı Belgesi Kayıt Defteri:Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin
adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-(a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda
da  tutulur.

2-Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği
yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri
esaslarına göre yapılır.

Defterlerin
Tasdiki

Dernekte,
tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler
müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına
sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak,
bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı
defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik
ettirilmesi zorunludur.

Gelir
Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

İşletme
hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık)
(Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu”
düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında
(31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel
Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

      Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri*

Madde 16-Gelir ve gider belgeleri;

Dernek gelirleri, (Dernekler
Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir.
Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından
düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi,
serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir
Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul
Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri
için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu”
düzenlenir.

Dernek
tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet
teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim
Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak
bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği
bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Alındı Belgeleri

Dernek gelirlerinin tahsilinde
kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen
biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı
belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere
kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi
ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı
belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda
Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki
Belgesi

Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler,
yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir.
Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva
eden (Dernekler Yönetmeliği EK- 19’da örneği bulunan) “Yetki Belgesi “ dernek
tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca
onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki
belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, onbeş gün
içerisinde dernekler birimine bildirilir.

Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına
düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden
itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.

Yetki
belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler
Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Gelir
ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi

Defterler
hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama
belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak
üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl
süreyle saklanır.

Beyanname
Verilmesi*

Madde 17-, Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri
ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler
Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu
tarafından onaylandıktan sonra, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek
başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine verilir.

Bildirim
Yükümlülüğü*      

Madde
18-
Mülki amirliğe
yapılacak bildirimler;

Genel
Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen
otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl
ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3 te sunulan)  “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri
yönetim kurulu başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine bildirilir:

      Genel kurul
sonuç bildirimine;

1-Divan başkanı, başkan yardımcıları
ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,

2-Tüzük değişikliği yapılmışsa,
tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son
şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği,

Eklenir.

Taşınmazların
Bildirilmesi

Derneğin
edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler
Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle
mülki idare amirliğine bildirilir.

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Dernek tarafından, yurtdışından
yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği
EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak
doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.

Bildirim formuna, yurt dışından
yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda
düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı
hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve
kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Kamu
Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim

Derneğin
görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak
projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler
Yönetmeliği EK-23’de gösterilen) “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol
tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine
verilir.

Değişikliklerin
Bildirilmesi

Derneğin yerleşim yerinde meydana
gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri
Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında
meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek
Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen
otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük
değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde,
genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Derneğin
İç Denetimi

Madde 19-Dernekte
genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim
yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir.
Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim
yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim
kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir.
Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya
bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

 

Derneğin
Borçlanma Usulleri     

Madde 20-Dernek amacını gerçekleştirmek ve
faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu
kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı
konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma,
derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği  ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte
yapılamaz.

Derneğin
Şubelerinin Kuruluşu

Madde
21-
Dernek, gerekli
görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek yönetim
kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler
Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube
açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.

 

  Şubelerin
Görev ve Yetkileri

Madde 22-Şubeler, tüzel kişiliği olamayan,
dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla
görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü
kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.

Şubelerin
Organları ve Şubelere Uygulanacak Hükümler

Madde
23-
Şubenin organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulu’dur.

Genel kurul, şubenin
kayıtlı üyelerinden oluşur. Yönetim
kurulu, beş asıl ve beş yedek, denetim kurulu ise üç asıl ve üç yedek
üye olarak şube genel kurulunca
seçilir.

Bu organların görev
ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın
öngördüğü çerçevede şube’de de  uygulanır.

Şubelerin
Genel Kurullarının Toplanma Zamanı ve Genel Merkez Genel Kurulunda Nasıl Temsil
Edileceği

Madde
24-
Şubeler, genel
kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az iki
ay önce bitirmek zorundadırlar.

  Şubelerin olağan genel kurulu, 3 yılda bir,
Eylül ayı içersinde, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte
toplanır.

Şubeler, genel kurul
sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün
içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek
zorundadırlar.

Şubeler, genel merkez
genel kurulunda seçimlik ve doğal delegelerle temsil edilir. Şubelerin yönetim
ve denetim kurulu başkanları doğal delege olarak, şubede kayıtlı her yirmi (20)
üye için bir (1), arta kalan üye  sayısı  10‘dan fazla veya toplam üye sayısı 20’ den az
ise bu üyeler içinde bir olmak üzere seçilecek delegeler de seçimlik delege
olarak, şubeyi temsilen genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir.

Genel
merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır.
Genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna
katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.

Şubelerin
yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya
denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.

 

 

Temsilcilik
Açma*

Madde 25-Dernek, gerekli gördüğü yerlerde
dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik
açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak
görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine
yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez.
Şubeler temsilcilik açamazlar.

      Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

      Madde 26-Tüzük değişikliği genel kurul
kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği
yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin
2/3 çoğunluğu aranır. Ç
oğunluğun sağlanamaması sebebiyle
toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu
toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının
iki katından az olamaz.

      Tüzük değişikliği için gerekli olan karar
çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının
2/3’ü’dür. Genel kurulda  tüzük
değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

      Derneğin
Feshi ve  Mal Varlığının  Tasfiye
Şekli

       Madde 27-Genel kurul, her zaman derneğin
feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun
görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin
2/3 çoğunluğu aranır. Ç
oğunluğun sağlanamaması sebebiyle
toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu
toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının
iki katından az olamaz.

Fesih
kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve
oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda  fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye
İşlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para,
mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye
kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı
veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır.
Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Pendik
Folklor Halk Eğitim Merkezi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para,
mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli
ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında
derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka
kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir
tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda
bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin
alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi
ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm
para,  mal ve hakları, genel
kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer
belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte
en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında
gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene
dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal
işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün
içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine
bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin
defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri
saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu
defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

      Hüküm Eksikliği

      Madde
28
-Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda
Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış
olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki
hükümleri uygulanır.

Yönetim Kurulu
Üyelerinin;

Adı
ve Soyadı       :

Görev Unvanı              :

      Serdar  ÖZALKAK
Başkan

      Atilla İPEK
Başkan Yardımcısı

      Nurettin BEŞİNCİ
Başkan Yardımcısı

      Taşkın GÜNDAĞ
Sekreter

      Murat KAYA
Muhasip

      Erhan KARATAŞ
Üye

      Hüseyin BAYRAM
Üye

      Nurettin KARAKAYA
Üye

      Suat KORKMAZ
Üye

      Ekrem DÜNDAR
Üye

      Aytekin BOZHALİL
Üye

      Süleyman Sırrı BEŞİNCİ
Üye

      Murat  TAŞLIÇAY
Üye

 

Bu tüzük 28 (Yirmialtı)  maddeden ibarettir.